Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – KADROFILM

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 i innymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy
wszystkich Klientów KADROFILM, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Beben Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy KADROFILM, ul. Słowackiego 172/54 , 97-300 Piotrków Tybunalski,
NIP: 771-226-90-15

Dane kontaktowe
W każdej chwili możesz się z nami skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie http://www.kadrofilm.pl, pod e-mailem: kadrofilm@onet.pl, pod numerem telefonu 793202465, oraz pisemnie na
adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. Najbardziej zalecaną formą kontaktu, bo najszybszą, będzie e-mail.

Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
W celu właściwego wykonania zawartej z nami umowy o świadczenie usług fotograficznych, filmowych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
W celu promocji działalności firmy KADROFILM, ale wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę w zawartej z nami umowie – (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe wynikające z zawartej z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 2 lat od dnia w którym umowa
została wykonana lub wygasła. Okres 1 roku to okres przedawnienia roszczeń w tym przypadku, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu promowania działalności firmy KADROFILM, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w umowie lub aż do
dnia, w którym zaprzestaniemy ich używać w tym celu – czyli nie będziemy już zamieszczać fotografii, filmu z Twoim wizerunkiem w portfolio, na stronie www, na fanpage itp.
Jeżeli pomimo przekazania nam Twoich danych nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje dane, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną
niezwłocznie usunięte.

Odbiorcy danych
W przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu promowania działalności firmy KADROFILM, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom prowadzącym
portale społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest oraz portal Gmail i Youtube, Vimeo których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(w Stanach Zjednoczonych). Wyrażając tę zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie danych tym podmiotom.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. Colorland (podmioty zajmujące się wydrukiem albumów), OtoStrona (domeny hosting serwery, projekty stron
internetowych)administratorzy zdjęciowych galerii internetowych (Zalamo), firmy prawnicze lub informatyczne.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły znajdziesz pod linkiem: https://uodo.gov.pl).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Twoich danych osobowych w podstawowym zakresie (dane identyfikujące oraz dane kontaktowe) ma charakter dobrowolny, ale bez nich nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy
świadczenia usług fotograficznych, filmowych
Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wizerunku i na potrzeby promowania działalności firmy KADROFILM ma charakter dobrowolny.

Minimalizacja zakresu danych osobowych:
Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które przetwarza jest ograniczony do danych osobowych adekwatnie wymaganych w celach
wskazanych w niniejszej Polityce.

Pliki cookies
Korzystając z witryny http://www.kadrofilm.pl akceptujesz, że korzysta ona z tzw. Plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania bieżącej sesji, tworzenia
statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym g
łosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowywania jakichkolwiek pr
ogramów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie
usunięte przez użytkownika (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji swojej przeglądarki internetowej).

Dziękuję za okazane zaufanie,
Radosław Beben – KADROFILM

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?